SMT 674 Supra CEVOLUTION 百页碟 针对 钢

特征
等级 Supra
颗粒类型 陶瓷刚玉
圆盘 玻璃布
规格 12°拱形,直线
磨蚀性
使用寿命
材料
不锈钢
应用领域
船舶制造
金属制造
钳工车间
优点:通用于钢领域的所有打磨任务 - 同样适用于不锈钢 - 因陶瓷颗粒而具有最佳性价比
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm /mm 模型 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 磨料 类型 结构型式 颗粒类型
125
直径
22.23
P
模型
80
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
拱形
结构型式
陶瓷
颗粒类型
125
直径
22.23
P
模型
60
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
拱形
结构型式
陶瓷
颗粒类型
125
直径
22.23
P
模型
40
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
拱形
结构型式
陶瓷
颗粒类型
115
直径
22.23
P
模型
80
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
拱形
结构型式
陶瓷
颗粒类型
115
直径
22.23
P
模型
60
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
拱形
结构型式
陶瓷
颗粒类型
115
直径
22.23
P
模型
40
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
拱形
结构型式
陶瓷
颗粒类型
115
直径
22.23
O
模型
60
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
直线
结构型式
陶瓷
颗粒类型
180
直径
22.23
P
模型
80
颗粒
80
Vmax
8,500
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
拱形
结构型式
陶瓷
颗粒类型
180
直径
22.23
P
模型
60
颗粒
80
Vmax
8,500
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
拱形
结构型式
陶瓷
颗粒类型
180
直径
22.23
P
模型
40
颗粒
80
Vmax
8,500
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
拱形
结构型式
陶瓷
颗粒类型
115
直径
22.23
O
模型
40
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
直线
结构型式
陶瓷
颗粒类型
125
直径
22.23
O
模型
80
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
直线
结构型式
陶瓷
颗粒类型
125
直径
22.23
O
模型
60
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
直线
结构型式
陶瓷
颗粒类型
125
直径
22.23
O
模型
40
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
直线
结构型式
陶瓷
颗粒类型
115
直径
22.23
O
模型
80
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
CS 911 X
磨料 类型
直线
结构型式
陶瓷
颗粒类型