KM 613 小型千页轮 针对 不锈钢, 通用金属

特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 氧化铝
材料
不锈钢
通用金属
木头
塑料
应用领域
装置和容器制造
优点:针对钢材和不锈钢材料的通用产品 - 研磨去除效果均匀 - 适合用于难以接近的部位
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm 柄部直径/mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 磨料 类型
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
5
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
5
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
5
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
5
宽度
3
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
5
宽度
3
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
5
宽度
3
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
3
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
3
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
3
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
3
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
25,400
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
19,000
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
12,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
32
Vmax
10,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
32
Vmax
10,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
32
Vmax
10,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
32
Vmax
10,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
32
Vmax
10,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
9,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
32
Vmax
7,650
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
32
Vmax
7,650
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
32
Vmax
7,650
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
32
Vmax
7,650
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
32
Vmax
7,650
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
32
Vmax
7,650
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
32
Vmax
7,650
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
32
Vmax
7,650
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
30,500
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
38,150
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
76,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
76,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
76,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
76,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
76,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
76,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
76,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
15,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型

替用产品