KM 613 小型千页轮 针对 不锈钢, 通用金属

应用领域
不锈钢
通用金属
木头
塑料
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
优点:针对钢材和不锈钢材料的通用产品 - 研磨去除效果均匀 - 适合用于难以接近的部位
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm 柄部直径/mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 背基磨料类型 产品编号
50
直径
5
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
135235
产品编号
50
直径
5
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
136451
产品编号
50
直径
5
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
251778
产品编号
30
直径
5
宽度
3
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12781
产品编号
30
直径
5
宽度
3
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12782
产品编号
30
直径
5
宽度
3
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12784
产品编号
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12790
产品编号
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12791
产品编号
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12793
产品编号
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12794
产品编号
30
直径
5
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12796
产品编号
30
直径
10
宽度
3
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12808
产品编号
30
直径
10
宽度
3
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12809
产品编号
30
直径
10
宽度
3
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12811
产品编号
30
直径
10
宽度
3
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12814
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12816
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12817
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12818
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12819
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12820
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12821
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12822
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12823
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12824
产品编号
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12843
产品编号
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12844
产品编号
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12845
产品编号
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12846
产品编号
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12847
产品编号
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12848
产品编号
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12849
产品编号
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12850
产品编号
30
直径
15
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12851
产品编号
40
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12870
产品编号
40
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12871
产品编号
40
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12872
产品编号
40
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12874
产品编号
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12906
产品编号
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12907
产品编号
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12908
产品编号
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12909
产品编号
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12910
产品编号
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12911
产品编号
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12912
产品编号
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12913
产品编号
40
直径
15
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12914
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12942
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12943
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12944
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12945
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12946
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12947
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12948
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12949
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12950
产品编号
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12960
产品编号
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12961
产品编号
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12962
产品编号
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12964
产品编号
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12965
产品编号
50
直径
10
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12967
产品编号
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12978
产品编号
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12979
产品编号
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12980
产品编号
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12982
产品编号
50
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12985
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12996
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12997
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12998
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12999
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13000
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13001
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13002
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13003
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13004
产品编号
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13014
产品编号
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13015
产品编号
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13016
产品编号
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13018
产品编号
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13019
产品编号
60
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13021
产品编号
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13032
产品编号
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13033
产品编号
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13034
产品编号
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13036
产品编号
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13038
产品编号
60
直径
20
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13039
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13050
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13051
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13052
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13053
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13054
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13055
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13056
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13057
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13058
产品编号
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13068
产品编号
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13069
产品编号
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13070
产品编号
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13071
产品编号
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13072
产品编号
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13073
产品编号
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13075
产品编号
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
32
Vmax
10.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13086
产品编号
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
32
Vmax
10.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13087
产品编号
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
32
Vmax
10.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13088
产品编号
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
32
Vmax
10.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13090
产品编号
60
直径
50
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
32
Vmax
10.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13092
产品编号
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13104
产品编号
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13105
产品编号
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13106
产品编号
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13108
产品编号
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13109
产品编号
80
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13111
产品编号
80
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13122
产品编号
80
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13123
产品编号
80
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13124
产品编号
80
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13126
产品编号
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13140
产品编号
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13141
产品编号
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13142
产品编号
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13144
产品编号
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13145
产品编号
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13147
产品编号
80
直径
30
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13148
产品编号
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13158
产品编号
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13159
产品编号
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13160
产品编号
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13162
产品编号
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
32
Vmax
7.650
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13176
产品编号
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
32
Vmax
7.650
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13177
产品编号
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
32
Vmax
7.650
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13178
产品编号
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
32
Vmax
7.650
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13179
产品编号
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
32
Vmax
7.650
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13180
产品编号
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
32
Vmax
7.650
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13181
产品编号
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
32
Vmax
7.650
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13183
产品编号
80
直径
50
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
32
Vmax
7.650
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
13184
产品编号
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
237496
产品编号
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
250985
产品编号
25
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
253591
产品编号
25
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
253592
产品编号
25
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
253593
产品编号
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
253606
产品编号
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
253607
产品编号
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
253608
产品编号
25
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
253816
产品编号
25
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
30.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
253817
产品编号
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284729
产品编号
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284730
产品编号
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284731
产品编号
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284732
产品编号
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284733
产品编号
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284734
产品编号
20
直径
10
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284735
产品编号
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284736
产品编号
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284737
产品编号
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284738
产品编号
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284739
产品编号
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284740
产品编号
20
直径
15
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284741
产品编号
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284743
产品编号
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284744
产品编号
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284745
产品编号
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284746
产品编号
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284747
产品编号
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284748
产品编号
20
直径
20
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
284749
产品编号
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
305324
产品编号
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
305888
产品编号
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
307342
产品编号
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
307343
产品编号
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
307344
产品编号
20
直径
10
宽度
3
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
38.150
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
325948
产品编号
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
76.300
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
327992
产品编号
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
76.300
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
327993
产品编号
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
76.300
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
327994
产品编号
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
76.300
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
327995
产品编号
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
76.300
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
327997
产品编号
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
76.300
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
327998
产品编号
10
直径
10
宽度
3
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
76.300
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
327999
产品编号
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
61282
产品编号
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
61299
产品编号
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
61319
产品编号
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
100
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
61333
产品编号
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
61350
产品编号
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
180
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
61371
产品编号
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
320
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
61389
产品编号
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
150
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
71015
产品编号
50
直径
30
宽度
6
柄部直径
240
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
71017
产品编号