KMT 614 小型千页轮 针对 通用金属

应用领域
通用金属
木头
塑料
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
优点:可用于放射状和正面
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm 柄部直径/mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 磨料 类型 产品编号
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
40
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
CS 310 X
磨料 类型
13194
产品编号
60
直径
40
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
CS 310 X
磨料 类型
13195
产品编号