SM 611 千页轮 针对 涂料, 油漆, 填料, 木头, 塑料, 通用金属

应用领域
涂料
油漆
填料
木头
塑料
通用金属
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
优点:持续更新、未使用的磨粒确保均匀的打磨效果 - 适用于所有材料 - 与工件轮廓完美适配
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm /mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 背基磨料类型 产品编号
100
直径
30
宽度
21
40
颗粒
50
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12000
产品编号
100
直径
30
宽度
21
60
颗粒
50
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12002
产品编号
100
直径
30
宽度
21
80
颗粒
50
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12003
产品编号
100
直径
30
宽度
21
120
颗粒
50
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12005
产品编号
100
直径
30
宽度
21
180
颗粒
50
Vmax
9.500
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12007
产品编号
140
直径
50
宽度
21
40
颗粒
50
Vmax
6.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12060
产品编号
140
直径
50
宽度
21
60
颗粒
50
Vmax
6.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12062
产品编号
140
直径
50
宽度
21
80
颗粒
50
Vmax
6.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12063
产品编号
140
直径
50
宽度
21
120
颗粒
50
Vmax
6.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12065
产品编号
165
直径
25
宽度
43,1
40
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
CS 310 XF
背基磨料类型
12075
产品编号
165
直径
25
宽度
43,1
60
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12077
产品编号
165
直径
25
宽度
43,1
80
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12078
产品编号
165
直径
25
宽度
43,1
100
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12079
产品编号
165
直径
25
宽度
43,1
120
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12080
产品编号
165
直径
25
宽度
43,1
150
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12081
产品编号
165
直径
25
宽度
43,1
240
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12084
产品编号
165
直径
30
宽度
43,1
40
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12090
产品编号
165
直径
30
宽度
43,1
60
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12092
产品编号
165
直径
30
宽度
43,1
80
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12093
产品编号
165
直径
30
宽度
43,1
120
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12095
产品编号
165
直径
30
宽度
43,1
180
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12097
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
40
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12105
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
50
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12106
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
60
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12107
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
80
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12108
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
100
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12109
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
120
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12110
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
150
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12111
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
180
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12112
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
240
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12114
产品编号
165
直径
50
宽度
43,1
320
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12116
产品编号
200
直径
25
宽度
68,2
120
颗粒
50
Vmax
4.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12140
产品编号
200
直径
50
宽度
68,2
40
颗粒
50
Vmax
4.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12165
产品编号
200
直径
50
宽度
68,2
60
颗粒
50
Vmax
4.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12167
产品编号
200
直径
50
宽度
68,2
80
颗粒
50
Vmax
4.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12168
产品编号
200
直径
50
宽度
68,2
120
颗粒
50
Vmax
4.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12170
产品编号
250
直径
25
宽度
68,2
60
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12197
产品编号
250
直径
25
宽度
68,2
80
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12198
产品编号
250
直径
25
宽度
68,2
120
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12200
产品编号
250
直径
30
宽度
68,2
60
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12212
产品编号
250
直径
30
宽度
68,2
80
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12213
产品编号
250
直径
30
宽度
68,2
240
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12219
产品编号
250
直径
50
宽度
68,2
40
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12225
产品编号
250
直径
50
宽度
68,2
60
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12227
产品编号
250
直径
50
宽度
68,2
80
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12228
产品编号
250
直径
50
宽度
68,2
120
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12230
产品编号
250
直径
50
宽度
68,2
180
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12232
产品编号
250
直径
50
宽度
68,2
220
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12233
产品编号
250
直径
50
宽度
68,2
240
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12234
产品编号
250
直径
50
宽度
68,2
320
颗粒
50
Vmax
3.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12236
产品编号
300
直径
50
宽度
97,8
40
颗粒
50
Vmax
3.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12285
产品编号
300
直径
50
宽度
97,8
80
颗粒
50
Vmax
3.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12288
产品编号
300
直径
50
宽度
97,8
120
颗粒
50
Vmax
3.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12290
产品编号
300
直径
50
宽度
97,8
180
颗粒
50
Vmax
3.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12292
产品编号
300
直径
50
宽度
97,8
240
颗粒
50
Vmax
3.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12294
产品编号
300
直径
50
宽度
97,8
320
颗粒
50
Vmax
3.200
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
12296
产品编号