SM 611 H 千页轮 针对 涂料, 油漆, 填料, 木头, 塑料, 通用金属

with wooden core
应用领域
涂料
油漆
填料
木头
塑料
通用金属
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
优点:木芯带直径 13 mm 的安装孔,安装快捷 - 无需夹紧盖 SMD 612 即可使用 - 无需很大的力气即可扩大安装孔
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm /mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 磨料 类型
165
直径
25
宽度
13
80
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
165
直径
25
宽度
13
60
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
165
直径
25
宽度
13
120
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
165
直径
50
宽度
13
60
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
165
直径
50
宽度
13
80
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
165
直径
50
宽度
13
40
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
165
直径
25
宽度
13
240
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
165
直径
25
宽度
13
40
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
CS 310 XF
磨料 类型
165
直径
50
宽度
13
120
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型