SM 611 H 千页轮 针对 涂料, 油漆, 填料, 木头, 塑料, 通用金属

with wooden core
应用领域
涂料
油漆
填料
木头
塑料
通用金属
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
优点:木芯带直径 13 mm 的安装孔,安装快捷 - 无需夹紧盖 SMD 612 即可使用 - 无需很大的力气即可扩大安装孔
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm /mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 背基磨料类型 产品编号
165
直径
25
宽度
13
80
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
10004
产品编号
165
直径
25
宽度
13
60
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
10005
产品编号
165
直径
25
宽度
13
120
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
10006
产品编号
165
直径
50
宽度
13
60
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
10017
产品编号
165
直径
50
宽度
13
80
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
10018
产品编号
165
直径
50
宽度
13
40
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
10022
产品编号
165
直径
25
宽度
13
240
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
10027
产品编号
165
直径
25
宽度
13
40
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
CS 310 XF
背基磨料类型
10030
产品编号
165
直径
50
宽度
13
120
颗粒
50
Vmax
5.800
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
15990
产品编号