SM 611 S 砑光辊 针对 涂料, 油漆, 填料, 木头, 塑料, 通用金属

特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 氧化铝
材料
涂料
油漆
填料
木头
塑料
通用金属
优点:打磨效果均匀 - 针对表面精加工的专用产品
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm /mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 磨料 类型
100
直径
100
宽度
19
240
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
100
直径
50
宽度
19
40
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
100
直径
50
宽度
19
60
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
100
直径
50
宽度
19
80
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
100
直径
50
宽度
19
120
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
100
直径
100
宽度
19
60
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
100
直径
100
宽度
19
80
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
100
直径
100
宽度
19
40
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
100
直径
100
宽度
19
180
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
100
直径
100
宽度
19
120
颗粒
19
Vmax
3,700
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型