SM 611 S 砑光辊 针对 涂料, 油漆, 填料, 木头, 塑料, 通用金属

应用领域
涂料
油漆
填料
木头
塑料
通用金属
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
优点:打磨效果均匀 - 针对表面精加工的专用产品
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm /mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 背基磨料类型 产品编号
100
直径
100
宽度
19
240
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
104999
产品编号
100
直径
50
宽度
19
40
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
60868
产品编号
100
直径
50
宽度
19
60
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
60899
产品编号
100
直径
50
宽度
19
80
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
60943
产品编号
100
直径
50
宽度
19
120
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
61045
产品编号
100
直径
100
宽度
19
60
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
7325
产品编号
100
直径
100
宽度
19
80
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
7326
产品编号
100
直径
100
宽度
19
40
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
83167
产品编号
100
直径
100
宽度
19
180
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
93021
产品编号
100
直径
100
宽度
19
120
颗粒
19
Vmax
3.700
许用rpm
LS 309 X
背基磨料类型
93076
产品编号