WSM 617 千页轮 针对 钢, 不锈钢, 涂料, 塑料, 木头

特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 氧化铝
材料
不锈钢
涂料
塑料
木头
优点:可用于所有常见的角磨机(80 m/s)- 通用;正面和侧面 - 用手即可轻松更换工具,无需额外的辅助工具
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm 支座 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 磨料 类型
115
直径
20
宽度
螺纹 M 14
支座
40
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
CS 310 XF
磨料 类型
115
直径
20
宽度
螺纹 M 14
支座
60
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
115
直径
20
宽度
螺纹 M 14
支座
80
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
115
直径
20
宽度
螺纹 M 14
支座
120
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
125
直径
20
宽度
螺纹 M 14
支座
40
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
CS 310 XF
磨料 类型
125
直径
20
宽度
螺纹 M 14
支座
60
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
125
直径
20
宽度
螺纹 M 14
支座
80
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型
125
直径
20
宽度
螺纹 M 14
支座
120
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
LS 309 X
磨料 类型