FP 73 WK Discs with film backing, self-fastening 针对 涂料, 油漆, 填料

应用领域
涂料
油漆
填料
塑料
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
植砂方式 半密
背基 薄膜
优点:用于涂料、油漆和填料加工的专用产品,采用防撕裂性极强的片基 - 颗粒粘合性极佳,切割片适配能力超强,包括边缘区域 - 粉末填补磨具的情况大幅减少,使用寿命明显更长
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 颗粒 冲压型 磨料 类型
150
直径
80
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
100
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
120
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
150
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
180
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
240
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
320
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
400
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
600
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
800
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
1000
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
1200
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型
150
直径
1500
颗粒
孔型 GLS47
冲压型
FP 73 WK
磨料 类型