PS 22 K 背绒纸基砂轮 针对 木头, 通用金属

特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 氧化铝
植砂方式 半开放
背基 E 砂纸
材料
木头
通用金属
不锈钢
涂料
油漆
填料
塑料
应用领域
喷漆
塑料加工行业
木材加工工业
优点:用于金属和木材加工的通用砂轮 - 研磨效果均匀 - 提供多种颗粒大小和尺寸
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 颗粒 冲压型 磨料 类型
96
直径
40
颗粒
孔型 GLS15
GLS15
三角的 ø 96 mm
6 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 52 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
96
直径
60
颗粒
孔型 GLS15
GLS15
三角的 ø 96 mm
6 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 52 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
96
直径
80
颗粒
孔型 GLS15
GLS15
三角的 ø 96 mm
6 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 52 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
96
直径
120
颗粒
孔型 GLS15
GLS15
三角的 ø 96 mm
6 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 52 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
96
直径
180
颗粒
孔型 GLS15
GLS15
三角的 ø 96 mm
6 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 52 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
96
直径
240
颗粒
孔型 GLS15
GLS15
三角的 ø 96 mm
6 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 52 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
96
直径
100
颗粒
孔型 GLS15
GLS15
三角的 ø 96 mm
6 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 52 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
96
直径
150
颗粒
孔型 GLS15
GLS15
三角的 ø 96 mm
6 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 52 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型