PS 22 K 自定义包装 背绒砂纸 针对 木头, 通用金属

特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 氧化铝
植砂方式 半开放
背基 E 砂纸
材料
木头
通用金属
不锈钢
涂料
油漆
填料
塑料
优点:用于金属和木材加工的通用砂轮 - 研磨效果均匀 - 提供多种颗粒大小和尺寸
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 颗粒 冲压型 磨料 类型
115
直径
60
颗粒
孔型 GLS4
GLS4
ø 115 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
115
直径
120
颗粒
孔型 GLS4
GLS4
ø 115 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
115
直径
180
颗粒
孔型 GLS4
GLS4
ø 115 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
125
直径
40
颗粒
孔型 GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
125
直径
60
颗粒
孔型 GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
125
直径
80
颗粒
孔型 GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
125
直径
120
颗粒
孔型 GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
125
直径
180
颗粒
孔型 GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
40
颗粒
孔型 GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 80 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
60
颗粒
孔型 GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 80 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
80
颗粒
孔型 GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 80 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
120
颗粒
孔型 GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 80 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
180
颗粒
孔型 GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 80 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
115
直径
40
颗粒
孔型 GLS4
GLS4
ø 115 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
115
直径
80
颗粒
孔型 GLS4
GLS4
ø 115 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 65 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
115
直径
40
颗粒
无孔
无孔
无孔
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
115
直径
60
颗粒
无孔
无孔
无孔
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
115
直径
80
颗粒
无孔
无孔
无孔
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
115
直径
120
颗粒
无孔
无孔
无孔
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
115
直径
180
颗粒
无孔
无孔
无孔
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
40
颗粒
孔型 GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
8 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 65 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
60
颗粒
孔型 GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
8 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 65 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
80
颗粒
孔型 GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
8 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 65 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
120
颗粒
孔型 GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
8 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 65 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
180
颗粒
孔型 GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
8 孔 ø 8 mm 上孔圆 ø 65 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
120
颗粒
孔型 GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
+ 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
80
颗粒
孔型 GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
+ 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
60
颗粒
孔型 GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
+ 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
40
颗粒
孔型 GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
+ 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
180
颗粒
孔型 GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 孔 ø 10 mm 上孔圆 ø 120 mm
+ 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
60
颗粒
孔型 GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 120 mm 6 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 80 mm + 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
80
颗粒
孔型 GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 120 mm 6 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 80 mm + 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
120
颗粒
孔型 GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 120 mm 6 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 80 mm + 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
180
颗粒
孔型 GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 120 mm 6 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 80 mm + 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
320
颗粒
孔型 GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 120 mm 6 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 80 mm + 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
240
颗粒
孔型 GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 120 mm 6 孔 ø 9 mm 上孔圆 ø 80 mm + 1 中心孔 ø 17 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
240
颗粒
孔型 GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 孔 ø 9,5 mm 上孔圆 ø 119 mm
16 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 119 mm
8 孔 ø 7 mm 上孔圆 ø 95 mm
8 孔 ø 8,5 mm 上孔圆 ø 65 mm
8 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 39 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
60
颗粒
孔型 GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 孔 ø 9,5 mm 上孔圆 ø 119 mm
16 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 119 mm
8 孔 ø 7 mm 上孔圆 ø 95 mm
8 孔 ø 8,5 mm 上孔圆 ø 65 mm
8 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 39 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
80
颗粒
孔型 GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 孔 ø 9,5 mm 上孔圆 ø 119 mm
16 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 119 mm
8 孔 ø 7 mm 上孔圆 ø 95 mm
8 孔 ø 8,5 mm 上孔圆 ø 65 mm
8 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 39 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
120
颗粒
孔型 GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 孔 ø 9,5 mm 上孔圆 ø 119 mm
16 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 119 mm
8 孔 ø 7 mm 上孔圆 ø 95 mm
8 孔 ø 8,5 mm 上孔圆 ø 65 mm
8 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 39 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
150
直径
180
颗粒
孔型 GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 孔 ø 9,5 mm 上孔圆 ø 119 mm
16 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 119 mm
8 孔 ø 7 mm 上孔圆 ø 95 mm
8 孔 ø 8,5 mm 上孔圆 ø 65 mm
8 孔 ø 6 mm 上孔圆 ø 39 mm
+ 1 中心孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型