PS 22 K 自定义包装 背绒砂纸 针对 木头, 通用金属

特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 氧化铝
植砂方式 半开放
背基 E 砂纸
材料
木头
通用金属
不锈钢
涂料
油漆
填料
塑料
优点:用于金属和木材加工的通用砂轮 - 研磨效果均匀 - 提供多种颗粒大小和尺寸
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
宽度/mm 长度/mm 颗粒 冲压型 磨料 类型
102
宽度
150
长度
40
颗粒
孔型 GLS67
GLS67
GLS67
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
102
宽度
150
长度
60
颗粒
孔型 GLS67
GLS67
GLS67
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
102
宽度
150
长度
80
颗粒
孔型 GLS67
GLS67
GLS67
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
102
宽度
150
长度
120
颗粒
孔型 GLS67
GLS67
GLS67
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
102
宽度
150
长度
180
颗粒
孔型 GLS67
GLS67
GLS67
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
98
宽度
148
长度
180
颗粒
孔型 GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
98
宽度
148
长度
120
颗粒
孔型 GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
98
宽度
148
长度
80
颗粒
孔型 GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
98
宽度
148
长度
60
颗粒
孔型 GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型
98
宽度
148
长度
40
颗粒
孔型 GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 孔 ø 10 mm
冲压型
PS 22 K
磨料 类型