PS 33 CK 背绒纸基砂轮 针对 涂料, 油漆, 填料, 木头

应用领域
涂料
油漆
填料
木头
塑料
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
植砂方式 半密
背基 C 砂纸
优点:研磨去除量大 - 应用领域多样
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 颗粒 冲压型 磨料 类型
96
直径
40
颗粒
孔型 GLS15
冲压型
PS 33 CK
磨料 类型
96
直径
60
颗粒
孔型 GLS15
冲压型
PS 33 CK
磨料 类型
96
直径
80
颗粒
孔型 GLS15
冲压型
PS 33 CK
磨料 类型
96
直径
100
颗粒
孔型 GLS15
冲压型
PS 33 CK
磨料 类型
96
直径
120
颗粒
孔型 GLS15
冲压型
PS 33 CK
磨料 类型