SK 500 自定义包装 打磨块,海绵磨块 针对 涂料, 油漆, 填料, 木头

特征
颗粒类型 氧化铝
植砂方式
材料
涂料
油漆
填料
木头
塑料
通用金属
优点:使用时可平放和竖放(四面均可使用)- 有柔韧的泡沫芯层,适用于平坦及异型工件表面 - 坚固,可洗涤,可重复使用
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
宽度/mm 长度/mm 高度/mm 硬度等级 颗粒 颗粒类型
70
宽度
100
长度
25
高度
硬度等级
60
颗粒
Alumina
颗粒类型
70
宽度
100
长度
25
高度
硬度等级
100
颗粒
Alumina
颗粒类型
70
宽度
100
长度
25
高度
硬度等级
150
颗粒
Alumina
颗粒类型
70
宽度
100
长度
25
高度
硬度等级
220
颗粒
Alumina
颗粒类型