LS 309 XH 手持砂带磨光机砂带 针对 木头, 通用金属, 非铁金属

应用领域
木头
通用金属
非铁金属
涂料
油漆
填料
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
植砂方式
背基 X 棉花
优点:针对手提式砂带机的专用型号 - 通用于木材、金属、涂料和油漆的加工 - 完整的产品线适合所有常见机床砂带
重置过滤器
宽度/mm 长度/mm 颗粒 砂带连接形式 背基磨料类型 产品编号
75
宽度
457
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
37269
产品编号
75
宽度
610
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
37285
产品编号
75
宽度
457
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
38825
产品编号
75
宽度
610
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
38842
产品编号
75
宽度
457
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
40345
产品编号
75
宽度
610
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
40365
产品编号
60
宽度
400
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4097
产品编号
75
宽度
480
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4098
产品编号
75
宽度
508
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4099
产品编号
60
宽度
400
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4100
产品编号
75
宽度
508
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4103
产品编号
60
宽度
400
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4104
产品编号
65
宽度
410
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4106
产品编号
75
宽度
480
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4107
产品编号
65
宽度
410
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4114
产品编号
75
宽度
480
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4115
产品编号
75
宽度
508
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4117
产品编号
75
宽度
508
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4118
产品编号
65
宽度
410
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4120
产品编号
75
宽度
480
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4121
产品编号
65
宽度
410
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4124
产品编号
75
宽度
480
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4125
产品编号
65
宽度
410
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4128
产品编号
75
宽度
533
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4137
产品编号
75
宽度
533
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4139
产品编号
75
宽度
533
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4140
产品编号
75
宽度
533
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4141
产品编号
75
宽度
533
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4142
产品编号
75
宽度
533
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4143
产品编号
75
宽度
533
长度
180
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4144
产品编号
100
宽度
560
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4151
产品编号
75
宽度
457
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
41560
产品编号
75
宽度
610
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
41576
产品编号
75
宽度
457
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
42627
产品编号
75
宽度
610
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
42642
产品编号
75
宽度
457
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
43020
产品编号
100
宽度
610
长度
180
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
43302
产品编号
75
宽度
533
长度
240
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
43614
产品编号
100
宽度
560
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4473
产品编号
100
宽度
560
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4474
产品编号
100
宽度
560
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4475
产品编号
100
宽度
560
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4476
产品编号
100
宽度
560
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4477
产品编号
100
宽度
610
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4478
产品编号
100
宽度
610
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4480
产品编号
100
宽度
610
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4481
产品编号
100
宽度
610
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4482
产品编号
100
宽度
610
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4483
产品编号
100
宽度
610
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4484
产品编号
105
宽度
620
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4485
产品编号
105
宽度
620
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4487
产品编号
105
宽度
620
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4489
产品编号
105
宽度
620
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4490
产品编号
105
宽度
620
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4491
产品编号
105
宽度
620
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
4492
产品编号
100
宽度
620
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6272
产品编号
100
宽度
620
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6278
产品编号
100
宽度
620
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6283
产品编号
100
宽度
620
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6284
产品编号
100
宽度
620
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6286
产品编号
100
宽度
620
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6288
产品编号
110
宽度
620
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6290
产品编号
110
宽度
620
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6292
产品编号
110
宽度
620
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6294
产品编号
110
宽度
620
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6295
产品编号
110
宽度
620
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
背基磨料类型
6296
产品编号