LS 309 XH 手持砂带磨光机砂带 针对 木头, 通用金属, 非铁金属

特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 氧化铝
植砂方式
背基 X 棉布
材料
木头
通用金属
非铁金属
涂料
油漆
填料
应用领域
木材加工工业
金属制造
优点:针对手提式砂带机的专用型号 - 通用于木材、金属、涂料和油漆的加工 - 完整的产品线适合所有常见机床砂带
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
宽度/mm 长度/mm 颗粒 砂带连接形式 磨料 类型
75
宽度
457
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
610
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
457
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
610
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
457
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
610
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
60
宽度
400
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
480
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
508
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
60
宽度
400
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
508
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
60
宽度
400
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
65
宽度
410
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
480
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
65
宽度
410
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
480
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
508
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
508
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
65
宽度
410
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
480
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
65
宽度
410
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
480
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
65
宽度
410
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
533
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
533
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
533
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
533
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
533
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
533
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
533
长度
180
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
560
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
457
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
610
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
457
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
610
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
457
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
610
长度
180
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
75
宽度
533
长度
240
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
560
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
560
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
560
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
560
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
560
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
610
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
610
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
610
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
610
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
610
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
610
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
105
宽度
620
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
105
宽度
620
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
105
宽度
620
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
105
宽度
620
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
105
宽度
620
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
105
宽度
620
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
620
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
620
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
620
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
620
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
620
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
100
宽度
620
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
110
宽度
620
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
110
宽度
620
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
110
宽度
620
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
110
宽度
620
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
110
宽度
620
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型