LS 309 XH 自定义包装 自定义包装产品 针对 木头, 通用金属, 非铁金属

应用领域
木头
通用金属
非铁金属
涂料
油漆
填料
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
植砂方式
背基 X 棉花
优点:针对手提式砂带机的专用型号 - 通用于木材、金属、涂料和油漆的加工 - 完整的产品线适合所有常见机床砂带
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
宽度/mm 长度/mm 颗粒 砂带连接形式 磨料 类型 产品编号
65
宽度
410
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7001
产品编号
65
宽度
410
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7002
产品编号
65
宽度
410
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7004
产品编号
75
宽度
480
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7007
产品编号
75
宽度
480
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7008
产品编号
75
宽度
480
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7010
产品编号
75
宽度
533
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7018
产品编号
75
宽度
533
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7019
产品编号
75
宽度
533
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7020
产品编号
75
宽度
533
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7021
产品编号
75
宽度
533
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7022
产品编号
75
宽度
533
长度
150
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7023
产品编号
105
宽度
620
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7030
产品编号
105
宽度
620
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7031
产品编号
105
宽度
620
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7032
产品编号
105
宽度
620
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7034
产品编号
100
宽度
560
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7036
产品编号
100
宽度
560
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7037
产品编号
100
宽度
560
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7038
产品编号
100
宽度
560
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7039
产品编号
100
宽度
560
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7040
产品编号
75
宽度
533
长度
180
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7077
产品编号
100
宽度
610
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7080
产品编号
100
宽度
610
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7081
产品编号
100
宽度
610
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7082
产品编号
100
宽度
610
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7083
产品编号
100
宽度
610
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7084
产品编号
75
宽度
457
长度
120
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
7138
产品编号
75
宽度
457
长度
100
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
9171
产品编号
75
宽度
457
长度
80
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
9172
产品编号
75
宽度
457
长度
60
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
9176
产品编号
75
宽度
457
长度
40
颗粒
F5 重叠粘接
砂带连接形式
LS 309 XH
磨料 类型
9189
产品编号