PS 28 F 纸基砂带 针对 木头

应用领域
木头
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 氧化铝
植砂方式 开放
背基 F 砂纸
优点:适合木材加工的通用砂带,尤其是软木 - 性价比极高
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
可按要求提供