FS 964 ACT 钢纸磨片 针对 钢, 不锈钢

应用领域
不锈钢
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 陶瓷刚玉
植砂方式
优点:在钢材应用上性能卓越的高档磨片 - 采用带自锐效果的微晶陶瓷颗粒,在整个使用周期均呈现强磨蚀性 - 运用先进植砂工艺(ACT)使颗粒粘合度极佳,使用寿命更长
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm /mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 磨料 类型 钻孔类型
115
直径
22
24
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
115
直径
22
60
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
115
直径
22
50
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
115
直径
22
80
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
115
直径
22
40
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
115
直径
22
120
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
125
直径
22
24
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
125
直径
22
36
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
125
直径
22
40
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
125
直径
22
60
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
125
直径
22
50
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
180
直径
22
24
颗粒
80
Vmax
8,500
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
125
直径
22
80
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
125
直径
22
120
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
180
直径
22
36
颗粒
80
Vmax
8,500
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
180
直径
22
40
颗粒
80
Vmax
8,500
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
180
直径
22
50
颗粒
80
Vmax
8,500
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
180
直径
22
60
颗粒
80
Vmax
8,500
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
180
直径
22
80
颗粒
80
Vmax
8,500
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型
115
直径
22
36
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
FS 964
磨料 类型
星型孔
钻孔类型