SFD 300 C 钢纸磨片 针对 大理石, 花岗石, 混凝土, 水磨石, 塑料, 粘合剂

特征
粘结剂
颗粒类型 碳化硅
植砂方式
背基 纤维
材料
大理石
花岗石
混凝土
水磨石
塑料
粘合剂
不锈钢
优点: 高侵蚀性和锋利边缘的碳化硅颗粒 - 使用寿命长 - 可以灵活地用于几乎所有材料 - 非常好的性价比 - 只能与背垫一起使用 (ST 358 A)
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm /mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 钻孔类型
115
直径
22.23
16
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
星型孔
钻孔类型
115
直径
22.23
24
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
星型孔
钻孔类型
115
直径
22.23
36
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
星型孔
钻孔类型
115
直径
22.23
60
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
星型孔
钻孔类型
115
直径
22.23
80
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
星型孔
钻孔类型
115
直径
22.23
120
颗粒
80
Vmax
13,300
许用rpm
星型孔
钻孔类型
125
直径
22.23
16
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
星型孔
钻孔类型
125
直径
22.23
24
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
星型孔
钻孔类型
125
直径
22.23
36
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
星型孔
钻孔类型
125
直径
22.23
60
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
星型孔
钻孔类型
125
直径
22.23
80
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
星型孔
钻孔类型
125
直径
22.23
120
颗粒
80
Vmax
12,200
许用rpm
星型孔
钻孔类型
180
直径
22.23
16
颗粒
80
Vmax
8,600
许用rpm
星型孔
钻孔类型
180
直径
22.23
24
颗粒
80
Vmax
8,600
许用rpm
星型孔
钻孔类型
180
直径
22.23
36
颗粒
80
Vmax
8,600
许用rpm
星型孔
钻孔类型
180
直径
22.23
60
颗粒
80
Vmax
8,600
许用rpm
星型孔
钻孔类型
180
直径
22.23
80
颗粒
80
Vmax
8,600
许用rpm
星型孔
钻孔类型
180
直径
22.23
120
颗粒
80
Vmax
8,600
许用rpm
星型孔
钻孔类型